گواهی عدم حضور،دفتر اسناد رسمی،محمد احمدی آزاد،وکیل دادگستری،سند رسمی،مبایعه نامه،قرارداد