اعتراض ثالث اجرایی،وکیل،سند رسمی، سند عادی، رفع توقیف، منصوره خلجی،وکالت دادگستری،صدور رای، دادگاه بدوی،اداره ثبت اسناد،اجرای حکم،تجدیدنظر،اجراییه،حق مالکیت