عدم رعایت مصلحت موکل، منصوره خلجی، معامله فضولی،ابطال معامله