طرح شهرداری، خیار عیب، فسخ معامله،ارش، منصوره خلجی