تدلیس،نکاح،ریحانه خلیلی

تاخیرتادیه چک

 تدلیس در نکاح

ازدواج از منظر حقوقی یک قرارداد محسوب می شود که در آن وجود حسن نیت طرفین شرط است. در صورتی ... ادامه مطلب