تخلیه،مستاجر،اجرت،خسارت،اجاره،رسول نصرتی،وکیل قراردادها،پول پیش