الزام به تمکین،ضرر جانی،لایحه دفاعیه،راحله سادات مدنی،منزل مشترک