دعوای ابطال پروانه ساختمانی صدور پروانه ساختمان با درخواست مالک یا قائم­ مقام او آغاز و با صدور سند، اتمام می­یابد ولی گاهی بنا به دلایلی و اعمال تغییراتی، ممکن است ثالثی متضرر گردد. اشخاص ثالث همین که ذینفع بودن خود را در موضوع درخواستی احراز کنند، می توانند دعوای ابطال پروانه ساختمانی را…

  دعوای الزام شهرداری به صدور پایان کار اخذ پایان کار پس از پایان عملیات ساخت یک ساختمان، نقطه شروعی برای تنظیم سند رسمی و اخذ سند شش دانگ برای هر واحد است. صدور این گواهی توسط شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک است. ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان…