loader image

مستثنیات دین

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

مستثنیات دین
185
13 اکتبر 2020
AdminNoorlaw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مستثنیات دین

مستثنیات دین ، اموالی است که قانونگذار، آنها را از لوازم امرار معاش دانسته و در نتیجه، آنها  در شمار مستثنیات قرار داده، بدین معنی که نمی توان حکم را، از محل توقیف آن اموال اجرا کرد.

هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.

در این خصوص، باید توجه داشت که:

اگر اجرای حکم، ناظر به یک عین متعلق به محکوم له باشد: در این صورت، مال مزبور، قابل توقیف بوده و با محدودیتی به نام مستثنیات دین مواجه نیستیم. برای مثال، اگر اجاق گاز متعلق به شخصی تصرف غیر باشد و مالک بخواهد آن را مسترد کند، خوانده نمی تواند به این استناد کند که اجاق گاز در شمار مستثنیات دین است و در نتیجه، از بازگرداندن آن خودداری کند.

اگر اجرای حکم، ناظر به یک عین متعلق به محکوم له نباشد: در این صورت، با محدودیتی به نام مستثنیات دین مواجه ایم؛ یعنی اجرای حکم از مستثنیات دین امکان پذیر نیست. برای مثال اگر محکوم له، صد میلیون تومان طلبکار باشد، برای وصول طلب خود از اموال محکوم علیه، نمی‌تواند مستثنیات دین را توقیف کند.

بر طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ عبارتند از:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 • دقت کنید هرچند ابزار کار در شمار مستثنیات دین است؛ اما محل کار مانند مغازه یا زمین کشاورزی در شمار آن نیست.
 • در قانون اجرای احکام مدنی، وسایل کار در صورتی در شمار مستثنیات دین دانسته شده که با توجه به عرف حرفه ای، ابزار کار ساده محسوب شود.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 • فقط یک خط تلفن ممکن است مورد نیاز شخص باشد.
 • با توجه به اطلاق ماده، این خط تلفن میتواند ثابت یا سیار باشد.

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

 

مستثنیات دین

 

نکات مربوط به مستثنیات دین:

 1. عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
 2. مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری است. لذا اگر محکوم علیه مثلاً خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جزو مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نیست ولی در صورت فوت وی چون اموالش به عنوان ماترک محسوب می‌شوند تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نیست. برای همین از ممنوعیت فروش به عنوان مستثنیات دین، خارج می‌شود و قابل فروش برای پرداخت بدهکار است.
 3.  فقط ناظر به اشخاص حقیقی است و در اشخاص حقوقی راه ندارد. لذا اموال شرکت ها جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.
 4. احکام جزایی مبنی بر استرداد، ضبط یا مصادره اموال محکومین با محدودیتهای مستثنیات دین مواجه نیست. اگر سارقی طعام خود را از اموال دزدی به دست آورده، مستثنیات دین برش صدق نمی کند. اما دقت داشته باشید، خانه سارق به خاطر سرقت های وی توقیف نمی شود زیرا مستثنیات دین در پرداخت ارزش مورد جرم قابل بازداشت نیست.
 5. با توجه به آنکه اجرای احکام داوری، گزارش اصلاحی و احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کار، توسط دادگاه به عمل می آید، در مقام اجرای این آرا نیز، باید قواعد مستثنیات دین رعایت شود.
 6. قواعد مستثنیات دین در توقیف اموال در تامین خواسته نیز جاری است.
 7. اگر خود محکوم علیه مالی را که در شمار مستثنیات دین است، برای توقیف و اجرای حکم معرفی کند در این صورت، آن مال از شمار مستثنیات دین، خارج می شود و قابل توقیف است.
 8. مرجع تشخیص این امر که آیا مالی در شمار مستثنیات دین است یا خیر، دادگاه اجرا کننده حکم است.

مرجع تشخیص این امر که آیا مال معرفی شده، متناسب با شنون عرفی محکوم علیه است یا خیر،دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. البته در مواردی مانند اجرای آرای داوری با اجرای آرای هیات های تشخیص و هیأت های حل اختلاف اداره کار، به دلیل آنکه این آرا، توسط دادگاه صادر نشده، تشخیص متناسب بودن یا نبودن با شئون عرفی محکوم علیه، توسط همان دادگاه اجرا کننده حکم به عمل میآید

 1. تصمیم دادگاه در خصوص مصداق مستثنیات دین و صدق این عنوان بر اموال محکوم علیه قابل اعتراض نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.