تغییر کاربری از زراعی به مسکونی

با گسترش شهر نشینی و افزایش مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها یکی از دغدغه های مهم قانونگذار حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و جلوگیری از از بین رفتن اراضی مذکور بوده است. بدین منظور قوانین متعددی به تصویب رسیده است. یکی از قوانینی که به بحث ما مربوط می شود قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات سال 1385 می باشد.

شرایط تغییر کاربری

1- زمین مذکور نباید خارج از محدوده شهری و یا شهرک باشد. برای زمینهایی که بر اساس آخرین نقشه های شهرداری در محدوده شهری محسوب می شود، امکان تغییر کاربری باغی به مسکونی وجود دارد. بنابراین برای زمینهای کشاورزی روستایی امکان ذرخواست تغییر کاربری وجود ندارد مگر در موارد خاص.

2- متقاضی تغییر کاربری باید اثبات کند که این تغییری ضرری برای کشاورزی منطقه و یا کشور ندارد. در صورتی که باغی سالیان سال در مرحله کشت قرار نگرفته باشد و عملا کمکی به بار کشاورزی نداشته باشد، راحت تر میتواند موضوع تغییر کاریری قرار بگیرد.

3- تغییر کاربری نباید ضرری برای محیط زیست داشته باشد. بعد از ارائه درخواست استعلاهمهای متعددی از نهادهای مختلف از جمله اداره محیط زیست اخذ می شود. در صورتی که پاسخها مثبت باشد و این تغییر کاربری متضمن ضرری برای محیط زیست نباشد، با ان موافقت می شود.

نویسنده: منصوره خلجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *